< Tilbage

PERSONDATAPOLITIK18-07-2018 - 10:09

Læs herunder vores politik vedrørende databeskyttelsesforordningen i sin helhed.

 

P E R S O N D A T A P O L I T I K

 

Dataansvarlig er;

 

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S

Valkendorfsgade 30, 1. sal

1151 København K

 CVR.nr.: 67 37 44 28

Tlf.: 33 15 39 70

E-mail.: kontakt@kdh.dk

Hjemmeside.: www.kdh.dk

 

 

Indsamling af personoplysninger og formålet hermed.

 

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S [i det følgende benævnt KDH] prioriterer beskyttelse af dine personoplysninger højt.

 

KDH indsamler og behandler personoplysninger med det formål, at kunne betjene vores eksisterende og potentielle kunder bedst muligt.

 

I forbindelse med, at du tegnede din police hos os, kontaktede os for et tilbud og/eller fordi du skiftede forsikringsselskab, har vi indsamlet og/eller modtaget oplysninger omkring dit navn, din adresse, din bankkonto. Derudover kan vi – såfremt dette skønnes nødvendigt – modtage oplysning om dit CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og/eller helbredsmæssige forhold, såfremt disse oplysninger er relevante for os, i forbindelse med vores administration af din forsikring hos os.

 

Vi behandler dine personoplysninger, så vi har mulighed for at identificere og servicere dig som kunde og forsikringstager hos KDH. Vi bruger bl.a. dine personoplysninger til løbende at yde rådgivning og beregne risikoprofiler, således at vi løbende kan tilpasse vores forsikringsprodukter til gavn for dig som kunde og/eller potentiel kunde hos KDH.

 

Personoplysninger modtager vi dels fra dig som kunde og/eller potentiel kunde. Derudover kan vi modtage oplysninger fra din dyrlæge, bank mv. Oplysningerne bruger vi til at sagsbehandle og med det formål at betjene dig bedst muligt, herunder således at vi sikrer, at du har den optimale forsikring, ligesom at vi benytter personoplysningerne når vi skal behandle skadesanmeldelser og udbetale erstatninger.

 

Vi kan tilsvarende modtage og/eller indsamle oplysninger fra andre, der har kendskab til disse forhold, f. eks din bank, din advokat, dine forældre, dyrlæge mv.

 

KDH behøver ikke indhente dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har KDH dog pligt til at foretage en afvejning af dine og KDH’s interesser, når der sker behandling og indsamling af personoplysninger. KDH behandler dine personoplysninger på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk.1, litra B, der omhandler opfyldelse af en kontrakt.

 

Dette har bl.a. den betydning, at vi skønner, at det er i din interesse, at vi behandler dine personoplysninger, således at du kan have en forsikring hos os, og således at vi kan servicere dig som kunde, hvorfor vi ikke heller behøver at indhente dit samtykke til behandling af personoplysninger med dette formål, når der er hjemmel hertil som nævnt ovenfor.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre dette skønnes nødvendigt og/eller såfremt KDH er forpligtet hertil jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til domstolene eller offentlige myndigheder.

 

Dine personoplysninger vil blive slettet, når vi ikke længere har behov for disse. I hovedreglen opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter at disse ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen – dvs. 5 år efter din forsikring er opsagt hos os. Dette betyder samtidig, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi som forsikringsselskab kan blive mødt af et krav, og hvor vi efter gældende lovgivning – herunder bogføringsloven – er forpligtet til at opbevare personoplysningerne.

 

 

Besøg på vores hjemmeside.

 

Ved besøg på vores hjemmeside modtager vi generelle oplysninger om dit besøg, herunder din IP-adresse, hvilket sker ved at vores server registrer dit besøg ved hjælp af cookies. De oplysninger der logges, er bl.a. tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside samt længden af dette.

 

De oplysninger der logges sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke, medmindre disse videregives til offentlige myndigheder eller politiet.

 

 

Datasikkerhed.

 

KDH behandler alle data fortroligt og i overensstemmelse med de gældende regler i persondataforordningen samt anden dansk lovgivning. Alle personoplysninger og anden data opbevares krypteret.

 

Dette betyder, at vi hele tiden løbende revurderer vores processer omkring opbevaringen af dine oplysninger, herunder foretages der løbende sikkerhedsgennemgang af vores systemer med vores systemleverandører.

 

Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og det vil kun være den enkelte medarbejder, der sagsbehandler på din sag, der vil have adgang til dine personoplysninger.

 

 

Dine rettigheder som registreret.

 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og behandler om dig, ligesom at du har retten til at gøre indsigelse mod denne behandling. Derudover har du ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet til os i et maskinlæsbart format.

Derudover har du ret til at korrigere de persondata, som vi har indsamlet og/eller behandler om dig, og vi kan kontaktes på kontakt@kdh.dk

Vi vil løbende gennemgå og opdatere vores databeskyttelsespolitik, idet dette retsområde er genstand for løbende ændringer.

Vores seneste revision er foretaget den 25. maj 2018.

 

 

Klageadgang.

 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personlysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til kontakt@kdh.dk. Vi vil herefter behandle din klage.

Du kan også klage til Datatilsynet, og for yderligere oplysninger om dette, henviser vi til Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk

< Tilbage