Finanstilsynets redegørelse 2019

Hent Finanstilsynets redegørelse her: PDF version
Redegørelse om inspektion i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsen og ledelsessystemet.

Sammenfatning og risikovurdering

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S er et gensidigt forsikringsselskab, der udelukkende tegner hesteforsikringer til private i Danmark.

Selskabet modtog påbud om at opdatere sin investeringspolitik med risikomål for de forskellige aktivklasser, acceptable risikoniveau, mål og sammenligningsgrundlag for aktivklasserne og fik derudover påbud om at overholde sin egen investeringspolitik om positioner i udenlandsk valuta.

Finanstilsynet fandt, at det valgte skøn for overdækningen i selskabets retningslinjer for de registrerede aktiver ikke er tilstrækkeligt begrundet. Selskabets bestyrelse modtog derfor påbud om at begrunde det valgte skøn. Selskabet modtog desuden påtale for at have haft en højere overdækning end selskabets øvre grænse fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.

I forbindelse med gennemgangen af selskabets opgørelse af det individuelle solvensbehov fandt Finanstilsynet, at selskabets opgjorte markeds- og forsikringsmæssige risici var for lave. Selskabet modtog påbud om at sikre, at det individuelle solvensbehov er opgjort, så det med 99,5 pct. sandsynlighed er tilstrækkeligt til at dække selskabets risiko inden for en 12 måneders periode.

Finanstilsynet vurderede, at kapitalnødplanen ikke var operationel, og selskabet modtog påbud om at operationalisere kapitalnødplanen.

Selskabet modtog påbud om at bringe outsourcingskontrakterne i overensstemmelse med reglerne i outsourcingbekendtgørelsen. Selskabet modtog en påtale for ikke at have underrettet Finanstilsynet om selskabets indgåede aftaler om outsourcing.

Finanstilsynet gennemgik selskabets sikkerhedspolitik og beredskabsplan for IT-området. Finanstilsynet konstaterede, at det fysiske maskinel ikke var placeret i aflåst lokale eller aflåst stålskab, og de nødvendige tekniske installationer ikke var tilstede i lokalet. Selskabet modtog derfor påbud om at leve op til egen IT-sikkerhedspolitik og påbud om at sikre sig, at direktionen varetager sin opgave ift. ITsikkerhedspolitikken på betryggende måde. Selskabet modtog påbud om at opdatere ITberedskabsplanen med, hvor regelmæssigt afprøvninger af nødplanen skal foretages og rapporteringen heraf til bestyrelsen, og med overvejelserne bag selskabets tidsramme til, at IT-driften er normaliseret.

Bestyrelsens forretningsorden levede ikke op til lovkravene, og det var ikke dokumenteret, at forretningsordenen var gennemgået. Selskabet modtog påbud om at opdatere bestyrelsens forretningsorden og gennemgå forretningsordenen.

Bestyrelsen konstaterede i sin selvevaluering for 2018, at bestyrelsen mangler kompetencer. Selskabet modtog påbud om at udarbejde en plan for at erhverve de manglende kompetencer.

Selskabet modtog påbud om at fremlægge revisionsprotokollen på hvert bestyrelsesmøde, om at enhver protokoltilførsel underskrives af den samlede bestyrelse, og om at de på møderne førte drøftelser tydeligt fremgår af bestyrelsesprotokollen.

Finanstilsynet vurderede, at der ikke er klar adskillelse mellem nogle af selskabets politikker og retningslinjer. Selskabet modtog derfor påbud om at sondre mellem politik og retningslinjer.

Selskabet modtog påtale for ikke at have nedsat et revisionsudvalg rettidigt. Finanstilsynet vurderede, at selskabets direktør de facto fungerer som medlem af revisionsudvalget. Selskabet modtog påbud om at ændre praksis for direktørens deltagelse i revisionsudvalgets møder, så revisionsudvalgets autonomi og objektivitet sikres. Selskabet modtog påbud om at sikre, at sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer opfylder kravene i revisorloven.

Selskabet havde en solvensdækning på 309 pct. ved udgangen af 4. kvartal 2017.